Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - NZDM MeziČas

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas je registrovanou sociální službou, která sídlí ve městě Benešov, kde ve svých prostorách poskytuje ambulantní formu své služby.

Posláním NZDM MeziČas je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady.

Cílovou skupinou NZDM MeziČas jsou děti a dospívající ve věku 6-26 let z Benešova a okolí, zažívající nepříznivé sociální situace, a to zejména v následujících oblastech:

 • rodinné, vrstevnické a partnerské vztahy
 • vzdělávání a budoucí uplatnění
 • práce s emocemi, chováním a postoji k autoritám
 • experimenty s návykovými látkami
 • bydlení, zaměstnání, finance
 • životní styl a stravování
 • způsob trávení volného času.

Do cílové skupiny NZDM MeziČas nepatří:

·       pravidelní uživatelé návykových látek a klienti výměnných programů CAS.

·       osoby nespadající do cílové skupiny věkově.

·       osoby s těžkým stupněm fyzického, mentálního či smyslového postižení, kterým není možné zajistit kvalitní poskytování sociálních služeb kvůli prostorovým a komunikačním bariérám.

Chceme dosáhnout toho, že děti a mládež:

… jsou schopni s námi sdílet citlivá a pro ně klíčová témata.

… mají podporu pro zvládání nepříznivých sociálních situací.

… jsou schopni se samostatně rozhodovat a samostatně jednat.

… mají přístup k objektivním informacím.

… znají své silné stránky a využívají své přirozené zdroje.

… jsou začleněni do skupiny vrstevníků a společnosti, včetně místní komunity.

… uvažují nad vlastní budoucností, plánují ji a připravují se na ni.

… dovedou navazovat a udržet funkční mezilidské vztahy.

… jsou schopni vcítit se do druhých a podívat se na věc z více úhlů pohledu.

… znají síť služeb, zvyšuje se u nich důvěra v tyto služby, stejně jako v další instituce, které v případě potřeby využívají.

 

Principy služeb

Za stěžejní je považován princip nízkoprahovosti, podle kterého je služba realizována tak, aby byla umožněna její maximální dostupnost. Snažíme se odstranit bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

Důležitá je:

à časová dostupnost

à prostorová dostupnost

à dostupnost pracovníků

à finanční dostupnost

Služby poskytujeme:

à dobrovolně

à anonymně

à zdarma

Ctíme:

à partnerský přístup

à rovný přístup

à spolupráci

Poskytované služby

 • Bezpečný prostor, pobyt v zařízení
 • Poskytování informací
 • Poradenství, pomoc v krizi
 • Jednání s institucemi, doprovody
 • Volnočasové aktivity, dílny, workshopy
 • Rozvoj dovedností a návyků

Námi poskytované služby lze zařadit do čtyř oblastí základních činností, které jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definovány následovně:

a)     výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c)     sociálně terapeutické činnosti

d)     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provoz klubu

Klub je v provozu od pondělí do čtvrtka s ohledem na rozložení školního roku.

Školní rok (září-červen):                     PO-ČT: 13.00 – 18.00 hodin

Letní prázdniny (červenec-srpen):      PO-ČT: 12.00 – 17.00 hodin

Na klub mohou vstupovat pouze děti a mládežve věku 9-26 let. Osoby nespadající do naší primární cílové skupiny (zákonní zástupci, další blízké osoby, učitelé, zástupci institucí a široká veřejnost) mohou zařízení navštívit mimo otevírací dobu klubu, ideálně po předchozí telefonické nebo emailové dohodě. Několikrát do roka pořádáme také dny pro veřejnost, které slouží právě pro tyto účely. 

V otevírací době je klub volně přístupný a v rámci jeho provozu je pro klienty k dispozici i oddělená kontaktní místnost. Pro otevření klubu je nutné, aby byli k dispozici na službě dva pracovníci.

V pátek je klub uzavřen a probíhá jeho úklid a příprava na další otevírací týden. Pracovníci se věnují administrativní práci, individuálním konzultacím, vzdělávání atd.

Provoz kontaktní místnosti

Po předchozí domluvě.

Individuální konzultace mohou probíhat:

a) bez předchozí domluvy (zájemce o službu či klient kontaktuje službu dle své potřeby osobní návštěvou zařízení)

b) po předchozí domluvě (osobní návštěvou v zařízení, emailem, skrze profil na sociální sítí Facebook nebo telefonicky).

Z naší zkušenosti doporučujeme domluvit si individuální konzultaci předem, protože v tomto případě Vám zaručujeme, že se Vám budou moci pracovníci věnovat.

Práva a pravidla na klubu

DĚTI A MLÁDEŽ NAVŠTĚVUJÍCÍ KLUB MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

ZÁKLAD:

 • Přijít a odejít kdykoli během klubu.
 • Trávit čas v bezpečném prostředí a používat klubové vybavení.
 • Využít služeb NZDM dobrovolně, anonymně a zdarma.
 • Být respektován ostatními.

KONTAKT:

 • Požádat o rozhovor s pracovníkem a přijít s jakýmkoli tématem.
 • Promluvit si v soukromí.
 • Říkat své názory a svá přání.
 • Nahlížet do své klientské karty.
 • Odmítnout nabízené služby.

 

PRO ZAJIŠTĚNÍ PRÁV DODRŽUJEME NA KLUBU NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

ZÁKLAD:

 • Mluv slušně, nenadávej ostatním!
 • Neohrožuj sebe a ostatní!
 • Respektuj práva ostatních, ber na ně ohledy!
 • Nech si intimní chování do svého soukromí!

BEZ NÁVYKOVEK:

 • Zákaz vstupu pod vlivem návykových látek!
 • Zákaz nošení alkoholu, tabáku a jiných návykových látek a zbraní!
 • Zákaz obchodu s návykovými látkami včetně jeho domlouvání!
 • Zákaz propagace návykových látek!

PROSTOR:

 • Udržuj pořádek a čistotu na klubu, zacházej opatrně s vybavením!
 • Nechoď za bar!

Tým NZDM MeziČas

Program připravuje a realizuje multidisciplinární tým složený z pracovníků působících v oblasti sociální práce, psychologie, adiktologie a primární prevence.

Vedoucí zařízení, kontaktní pracovník:                Sandra Nechybová

Zástupce vedoucí, kontaktní pracovník:              Bc. Ilga Rybáčková

Kontakty

Adresa:            Na Bezděkově 2004, 25601 Benešov

Email:               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil:               739 570 998

Kontakt na vedoucí:

Sandra Nechybová, vedoucí

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil: 605 956 637

V NZDM se setkáváme s dětmi a mládeží, kteří nejčastěji řeší:

 

 • Vztahy v rodině:Vyrůstají v rodině po rozvodu/rozchodu rodičů/příchodu nového partnera, nebo v jinak ohrožené rodině. V nové situaci se neorientují, nemluví o ní buď proto, že se stydí, nebo proto, že mají strach a nemají ve svém okolí osobu, které důvěřují.

Náš cíl: Důvěřují naší službě a mluví s námi o své rodině. Rozumí svému místu v ní, tomu, jak rodinu mohou sami ovlivnit a jak mohou přispět k dobré atmosféře doma. Orientují se ve změnách, které se v jejich rodině dějí a v případě krize vědí, na koho se obrátit.

Cesty k cíli: Poskytujeme bezpečný prostor a budujeme vztah s klientem skrze společné aktivity, vytváříme atmosféru důvěry, což mu usnadňuje téma rodiny otevřít. Sdílíme vlastní zkušenosti se svou rodinou, dáváme příklady ze života. Zaujímáme nehodnotící postoj, klienta nestigmatizujeme a k tématu přistupujeme citlivě. Vysvětlujeme hierarchii rodiny a snažíme se, aby klient pochopil své místo v ní. Jsme prostředníkem ke komunikaci s rodiči, sourozenci, partnerem apod. Posilujeme sourozenecké vztahy. Hledáme s klientem cesty, jak fungovat ve ztížených podmínkách a pracujeme s důsledky. Informujeme o službách pro rodiny, které může poskytnout naše organizace, i o dalších dostupných službách. Předáváme informace právního charakteru, týkající se např. OSPODu, zákonných zástupců, výživného, vyživovací povinnosti atd.

 • Vztahy s vrstevníky: Těžko si hledají přátele a místo v kolektivu, obtížně navazují, udržují a rozvíjejí mezilidské vztahy. Mohou být ohroženi šikanou, případně šikanu sami podněcovat a mohou mít obavy toto téma sdílet.

Náš cíl: Důvěřují naší službě a mluví s námi o svém postavení v kolektivu. Dokáží se rozhodovat samostatně a nést zodpovědnost za své chování. Umí navazovat, udržovat a rozvíjet mezilidské vztahy, z prožitých situací se dovedou poučit a podněty od nás využívají pro získání uspokojivého místa mezi vrstevníky.

Cesty k cíli: Klientům poskytujeme bezpečné prostředí, kde mohou o tomto tématu mluvit. Toto prostředí jim může nabídnout i kontakt s novými lidmi v jejich věku a tedy možnost k navázání přátelských vztahů. Dále s klienty mluvíme o jejich oblíbených činnostech, které by vedly k nalezení odpovídajícího trávení volného času a setkávání se s podobně smýšlejícími lidmi. V případě vážné situace nabízíme zprostředkování komunikace se školou a rodiči a pomáháme najít vhodná řešení k přijetí klienta do kolektivu.

 • Partnerské vztahy a sex:Láska je pro klienty něco, o co by se chtěli podělit pouze s nejbližšími, ale z nějakého důvodu to nejde (nemají s kým). Druhý případe je opačný, kdy klienti naopak hovoří o všech podrobnostech se všemi a veřejně. Při výběru partnera dají často na první dojem a vzhled. Platonicky a nešťastně se zamilovávají. Příliš důvěřují svým partnerům a snaží se jim plně přizpůsobit. Ve svém okolí vidí rozpady partnerství, které oslabují jejich důvěru ve stálost.

Náš cíl: Mají místo, kde mohou téma partnerských vztahů a sexu otevřít a nestydí se o tomto tématu mluvit se svými blízkými. Uvažují nad vlastnostmi ideálního partnera a vzhled neberou jako jediné vodítko pro jeho výběr. Mají realistické představy o tom, s kým je či není ideální vstupovat do vztahu. Svým partnerům důvěřují, a současně pamatují také na sebe a své potřeby. Věří, že i přes nesnáze lze vytvořit harmonický a trvalý partnerský vztah, a že hádky a nedorozumění jsou jeho přirozenou součástí.

Cesty k cíli: K otevírání tohoto tématu je povzbuzujeme. Diskutujeme s nimi o tom, co je vhodné sdílet s ostatními a co je věcí partnerů. Hledáme s nimi podobu ideálního partnera a ukazujeme, na co je možné se mimo vzhledu zaměřit. Při rozhovorech o vztazích se ptáme na jejich pocity a na to, zda jsou naplňovány ve vztahu i jejich potřeby. Pokud tomu tak není, hledáme s nimi cesty, jak to změnit. Probíráme s nimi význam hádek a nedorozumění ve vztahu.

 • Vzdělávání a budoucí uplatnění: Klienti mají problémy s učivem ve škole z důvodu nezvládání probírané látky nebo nedostatku motivace vzdělávat se. V mnoha případech se začínají učit na poslední chvíli a na jeden určitý den. O svém dalším profesním směřování mají zkreslené představy, nebo si nejsou jisti, kterou cestou by se měli dát.

Náš cíl: Sami se chtějí učit novým věcem, ve kterých vidí smysl. Vědí, jak se učit vhodným způsobem a jsou schopni se učit pravidelně. Pokud tomu tak není, tak vědí, na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Mají realistickou představu o svém profesním směřování a vědí, na jakých pracovních pozicích se s vybraným oborem uplatní.

Cesty k cíli: Poskytujeme doučování v akutních případech a s klienty hledáme možnosti dlouhodobého doučování. Vysvětlujeme výhody a smysl vzdělávání. Motivujeme klienty ke zlepšení prospěchu. Pomáháme klientům s rozhodováním, jakou školu si vybrat, pomáháme jim získat všechny potřebné informace. Jdeme příkladem tím, že se sami dále vzděláváme. Spolupracujeme se školami.

 • Emoce, chování a postoje k autoritám:Pro klienty není snadné ovládat své emoce a své chování. Rychleji jednají, než myslí a volí zkratkovitá řešení. Mají konflikty s rodiči, učiteli a dalšími lidmi. Zpochybňují autority, překračují hranice a nastavená pravidla. V životě jim chybí někdo, koho by uznávali a kdo by jim byl dobrým vzorem.

Náš cíl: Jsou si vědomi své výbušnosti a jejích následků. Orientují se ve svých pocitech, v pocitech druhých lidí a své emoce vyjadřují vhodnými způsoby. Chápou, k čemu slouží konflikt a umí ho řešit bez agrese. Tyto zásady umí uplatňovat v konkrétních situacích. Pravidla a hranice vnímají jako pomoc pro sebe i společnost. Dokáží respektovat autoritu druhého člověka, znají svá pravá i povinnosti. Ve svém životě mají někoho, kdo je jim dobrým vzorem.

Cesty k cíli: S klienty probíráme možné důsledky jejich nekontrolovaného jednání. Snažíme se s nimi nacvičovat chování ve vypjatých situacích. Předáváme jim základní právní informace. Pokud je již pozdě na prevenci, doprovázíme klienty během procesu řešení situace u soudů, na policii, u probační a mediační služby). Poskytujeme bezpečné místo pro upouštění klientových emocí, na kterých se snažíme dále pracovat. Klientům jdeme příkladem a jednáme v souladu s tím, co hlásáme.

 • Experimenty s návykovými látkami:Klienti zkoušejí různé druhy návykových látek. Často nevědí, co všechno tyto látky mohou způsobit, většinou je zkouší na popud party nebo z nudy. Předávají si mýty týkající se návykových látek a zákona, protože zákon spíše neznají, nebo nerozumí jeho složitému jazyku a nedokáží si ho správně vyložit.

Náš cíl: Dokáží rozeznat mýty týkající se návykových látek a zákona, a vědí, co je zákonné a co je protizákonné. Znají rizika užívání návykových látek, přemýšlí o důvodech jejich užívání a svou zkušenost s nimi omezují. Rozhodují se sami za sebe, neposlouchají pouze hlas party a umí si najít jinou činnost a zábavu.

Cesty k cíli: Klientům podáváme základní informace o návykových látkách, a také o právních věcech, které s nimi souvisí. Snažíme se tak vyvracet nejrůznější mýty, které mezi klienty kolují. Téma návykových látek zahrnujeme do nejrůznějších akcí, např. pravidelné přespávací akce či speciální klubové programy. Naše zařízení také mapuje nabídky trávení volného času v Benešově, které mohou být dobrou alternativou místo užívání návykových látek. Mimo naší vlastní práci také spolupracujeme s dalšími službami, například s Centrem adiktologických služeb. Práci s tématem také obohacuje různorodé vzdělání našeho týmu.

 • Bydlení, zaměstnání, finance: Bytová situace klientů není vyhovující a mají pocit, že s tím nemohou nic dělat. Neví, jak napsat životopis a jak se ucházet o zaměstnání. Nemají dostatek financí a nevědí, jak si ho zajistit. Ve všech třech oblastech se ostýchají kontaktu s dotčenými osobami.

Náš cíl: Řeší nevyhovující bytovou situaci. Umí sepsat svůj životopis a využívají všechny prostředky k nalezení zaměstnání. Pokud zaměstnání nemají, jsou evidováni na úřadu práce, a jsou schopni se tam udržet. Mají přehled o tom, na co mají nárok a vědí, co pro to musí udělat. Překonávají ostych v kontaktu s dotčenými osobami.

Cesta k cíli: Hledáme s nimi možnosti, jak vyřešit nevyhovující bytovou situaci. Pomáháme jim se zařazením do evidence úřadu práce a jsme jim k ruce při sestavování životopisu. Povzbuzujeme je k řešení jejich finanční situace a hledáme možné zdroje. Nabízíme jim zprostředkování prvního kontaktu, případně doprovod, a do kontaktu vnášíme porozumění.

 • Životní styl a stravování:Ve stravě klientů převažují slazené nápoje, smažená jídla a sladkosti, a naopak jim chybí dostatek ovoce, zeleniny, vhodných tekutin a pravidelnost v jídle. Ve spojení s nedostatkem pohybu jsou více ohroženi obezitou a dalšími zdravotními potížemi.

Náš cíl: Znají zásady zdravého životního stylu. Jsou schopni jíst pravidelně a mít pestrou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce. Slazené nápoje, smažená jídla a sladkosti konzumují pouze příležitostně a v omezeném množství. Chápou důležitost pohybu pro své zdraví a mají pro něj místo ve svém dni.

Cesta k cíli: Reagujeme na jejich stravovací a pohybové návyky. Rozebíráme s nimi složení potravin a seznamujeme je s potravinami, které neznají, a hledáme cesty, jak by si mohli zajistit vyváženější stravu. Na klubu poskytujeme omezené množství cukru a nedovolujeme v klubu konzumovat energetické nápoje.

 • Trávení volného času:Klienti nemají představu, jak využít svůj volný čas, nemají ho s kým trávit, chybí jim podpora okolí. Často nemají chuť hledat, co je baví. Významnou roli v jejich volném čase mohou hrát také počítače, sociální sítě a virtuální svět obecně.

Náš cíl: Umí si rozumně rozložit svůj volný čas mezi přátele, koníčky, rodinu. Mají přehled o nabídkách a možnostech k trávení volného času ve svém okolí, aktivně je využívají a to, co dělají, je baví. Čas ve virtuálním světě tráví tak, aby nepřevažoval nad trávením času v realitě.

Cesty k cíli: Klienty informujeme o možnostech trávení volného času v Benešově a okolí. Motivujeme je k nalezení pro ně vhodného zájmového kroužku. Dále sami nabízíme pestrý program plný otevřených diskuzí o atraktivních tématech, sportovních akcí, kreativních dílen aj. Klientům nabízíme i možnost si zkusit program zrealizovat po svém. Také máme omezenou dobu využívání PC a klienty podporujeme ke komunikaci se svými vrstevníky.

 

 

Ke stažení: Leták NZDM