Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Preventivní programy

Primární prevence

Pro více informací kontaktuje Aneta Zápotockou.

Rozsah programů: 6 hodin (45 minut)/ tj. 2 setkání po 3 hodinách.

Maximální počet účastníků: 32 osob (1 třída) + třídní učitel

Cena programů: 8000 Kč (2 lektoři)

Cílová skupina: 6. - 9. třída ZŠ + Střední školy

Cíle programů:

 • Nalezení žáků na vzájemné propojení i přes odloučení
 • Uvědomit si své myšlenky, pocity, prožitky, které může vzbuzovat situace, kde najednou nefunguje to, na co jsme zvyklí
 • Pojmenování a sdílení prožívání současného stavu
 • Předání krizových kontaktů
 • Posílení vztahů a komunikace ve třídě
 • Posilovat hodnoty zdravého životního stylu

Je pro nás důležité pomoci hlavně vám školním metodikům. A proto, pokud cítíte, že ve třídách potřebujete pracovat přímo s určitým tématem, rádi se na něj zaměříme.

 

 

Metodika pro návrat žáků do škol, které byly uzavřené v souvislosti s koronavirem

Školy se opět otevírají a děti se pomalu do škol vracejí. Doporučujeme promluvit krátce s žáky o tom, co se v životech vás všech během této zvláštní doby stalo, kde se nyní nacházíte a jak tomu kdo z vás rozumí. K tomu to účelu jsme sestavili Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě. „Minimanuál“, který by Vám mohl být oporou. Námi představované techniky cílí jednak na snazší přechod ze života v úzkém rodinném kruhu zpět do třídního kolektivu, ale také na poskytnutí příležitosti žákům sdílet mezi sebou jejich prožívání doby karantény. Sdílením se spolužáky si zároveň žáci sami mohou ujasnit, co se v nich dělo posledního čtvrt roku, a že ať to bylo cokoliv, bylo a je to v pořádku.

Komu je sborník určen: pro třídní učitele a žáky 1. stupně ZŠ (1. - 5. třídu); 2. stupeň připravujeme na měsíc červen

Ke stažení: Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě

 

Všeobecná prevence pro žáky 2. stupně ZŠ

Popis programu:

Se žáky pracujeme systematicky, s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti, v ideálním případě od 6. do 9. ročníku. Jednotlivá setkání (bloky) na sebe tematicky navazují a vytvářejí komplexní celek. Dlouhodobý program primární prevence tudíž mohou zahájit žáci 2. stupně základní školy v jakémkoliv ročníku.
Skládá se z 2 setkání (bloků) po 3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Třídní učitel společně se školním metodikem prevence vybírá vždy 2 témata z celkových 4 (viz dále nabídka témat.) Pokud má škola zájem o přikoupení dalšího setkání, tak je to možné a vybere si další téma.


Témata jednotlivých setkání:

6. třída
1. Emoce a co s nimi: Informace o emocích, které prožíváme. Způsoby jejich vyjadřování a vnímání
emocí druhých.
2. Sebevědomí: Jak rozumíme slovu „sebevědomí“. Co je zdravé a co nezdravé sebevědomí? Čeho si vážíme na druhých lidech?
2. Vztahy ve třídě: Vztahy jako důležitá součást „chození do školy“- Jaké mám vztahy ve třídě? Co mohu udělat pro rozvíjení vztahů mezi spolužáky já?
4. Kyberšikana a virtuální svět: Jakými způsoby komunikujeme se svými kamarády? Jaká jsou rizika na internetu a co je kyberšikana?
5. Legální návykové látky Legální návykové látky a pojem závislost. Rizika užívání těchto látek. Postoje spojené s legálními NL.

7. třída
1. Co je pro mě důležité?: Životní hodnoty jednotlivých žáků, upevnění žebříčku „zdravých“ hodnot, „droga jako životní hodnota?“.
2. Komunikace aneb řešení konfliktů: Posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce a hledání společného řešení. Dále se také dotkneme tématu šikany, jejich příčin a hlavně jak se bránit.
3. Kluci a holky – dva jiné světy: Prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex, pohlavní zneužívání a další související témata.
4. Proč s tím někdo vlastně začíná?: Nelegální návykové látky, jejich charakteristiky, rizika a účinky, důvody, proč lidé začínají tyto látky užívat.
5. Virtuální svět a já: Orientace ve virtuálním světě, na sociálních sítích, ochrana osobních údajů. K čemu nám internet souží a jaká rizika může přinášet?
6. Kolik (si sebe)vážím: Hledání vnitřních zdrojů k našemu tělu, sebeúcta, sebepoškozování.

8. třída
1. Moje hranice a pravidla: Vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat, a jak je zdravě řešit.
2. Co je větší riziko?: Nelegální návykové látky podruhé - nejčastěji užívané nelegální návykové látky, jejich rizika a účinky. Experimentování, odpovědnost, hranice zákona…
3. Partnerské vztahy a sex: Prevence rizikového sexuálního chování podruhé - tentokrát více na téma antikoncepce, volba partnera, zákonná hranice, drogy a sex, a další.
4. Jiné závislosti: O závislosti na činnostech a na osobách, o tom, zda jsou tyto závislosti srovnatelné se závislostmi na návykových látkách (sekty, počítače, gambling).
5. Kolik nálepek máš, tolikrát si člověkem: Tematický blok na téma vzniku a šíření předsudků. Co to jsou předsudky? Proč vznikají a čím nás ohrožují? Kde všude se s nimi můžeme setkat?

9. třída:
1. Co teď?: Rozhodování ve složitých životních situacích, co při něm hraje roli (hodnotový žebříček, předsudky), hledání společného řešení a schopnost domluvit se na něčem v třídním kolektivu.
2. Návykové látky a zákon: Co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je to probační a mediační služba, zákonná hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují nějaké zákony.
3. Jak můžu pomoci já a jak pomáhají jiní: Informace o síti sociálních službách pro drogové experimentátory, lidi závislé na návykových látkách a pro jejich blízké, vysvětlení smyslu služeb. Přiblížení životních příběhů lidí, kteří těchto služeb zařízení využívají nebo využívali.
4. Everyday hero: Ideál krásy, co mi říká moje tělo. Jak mohu prospět svému okolí.Selektivní prevence

Cílová skupina

 • třídní kolektivy žáků 2. stupně základních škol (6. – 9. tříd) a osmiletých gymnázií (prima – kvarta) = žáci 11 – 16 let (Program A), SŠ
 • třídní kolektivy žáků 2. stupně základních škol (6. – 9. tříd) se zaměřením na praktické a speciální třídy (Program B)
 • třídní kolektivy se zvýšenou mírou rizikového chování

Cílem programu je

 • pomáhat předcházet či zmírňovat následky konkrétního rizikového chování, konkrétních obtíží třídy
 • řešení problémových vztahů ve třídě, posílení pozitivního klimatu ve třídě, zkvalitnění spolupráce
 • rozvíjet psychosociální dovednosti žáků

Program A

Tento program probíhá v rozmezí cca 2 měsíců. Skládá se z 5 (3) setkání (bloků) po 3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu. Zároveň je v celkových hodinách zahrnutá práce s třídní učitelem, pedagogickým sborem a rodiči. Vždy se na konkrétní podobě a zakázce domlouváme se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Podmínkou realizace je aktivní zapojení třídního učitele po celou dobu programu i jeho další spolupráce na procesu řešení, a to včetně konzultace před zahájením spolupráce a po ukončení programu.

Program B

Skládá se z 4 setkání (bloků) po 2 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Program je přizpůsoben specifickým potřebám dané cílové skupiny. Vždy se na konkrétní podobě a zakázce domlouváme se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Podmínkou realizace je aktivní zapojení třídního učitele po celou dobu programu i jeho další spolupráce na procesu řešení, a to včetně konzultace v před zahájením spolupráce a po ukončení programu.


Navazující interaktivní seminář pro studenty SŠ

Cílová skupina

·        třídní kolektivy studentů středních škol a osmiletých gymnázií = mladí lidé 15 – 19 let

·        program neklade nároky na informovanost dětí a nerozlišuje míru rizikovosti cílové skupiny

Cílem interaktivního semináře pro studenty je

·        zvyšovat informovanost studentů o zvoleném tématu (podat pravdivé a vyvážené informace)

·        nastolit otevřenou debatu na zvolené téma

·        zvyšovat povědomí o společnosti Magdaléna o.p.s.

Program

Jedná se o systematickou interaktivní práci s třídním kolektivem, s ohledem na věk a vývojovou fázi dospívání. V ideálním případě pracujeme 2 x během školního roku s třídním kolektivem v dvouhodinovém či tříhodinovém bloku.

1. Mé místo: Budeme probírat témata adaptace, vytvoření osobnosti, nový kolektiv, vyhraňování, hranice, vymezování, subkultury. Téma je vhodné pro první ročníky.

2. Malý ale významný: Co znamená být dobrovolníkem. Jak mohu měnit svět okolo sebe? Má smysl „práce zadarmo?“.

3. Jak se vidím já, jak mě vidí druzí: Téma vztahující se k osobnosti člověka, sebeúcta, sebepřijetí, PPP, tetování.

4. Sexuální chování a já: Prevence rizikového sexuálního chování, vyrovnávání se s vlastní sexuální identitou, moje hranice.

5. Návykové látky: Mýty o návykových látkách a zákoně, kde mám já svou hranici v experimentování, jaké jsou moje životní hodnoty x co člověk ztrácí spolu s návykovými látkami.

6. Média a informace kolem nás: Jak moc jsou pravdivé informace z internetu, virtuální svět, můj informační svět, blogy, weby, sociální sítě, kyberšikana.

7. Kriminalita a zákon: Já versus zákon. Kriminalita, vandalismus, drogy a vězení, recidiva. Přijmutí zodpovědnosti za své činy.

8. Co potom: Začátek pracovního života – stres, syndrom vyhoření, zodpovědnost, co po střední škole. Téma je vhodné pro závěrečné ročníky.

9. Exkurze do TK: Exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy. Seznámení se s prostředím a prací v komunitě. Exkurzi do TK je možné zařadit od 2. ročníku studia.Exkurze do nízkoprahového zařízení 

Představíme vám služby, které se poskytují, a vysvětlíme vám jejich smysl. Část programu je věnována diskuzi a odpovědím na vaše otázky. Součástí naší nabídky jsou i exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna.


Nadstandardní nabídka

Pokud byste měli zájem o program, který jste v našem výčtu nenašli, a máte konkrétní představu, jak by takový program měl vypadat, neváhejte se na nás obrátit. Po vzájemné domluvě je možné sestavit program dle požadavků zájemce. Nadstandardní nabídka je jak pro kolektivy žáků, tak i pro kolektivy pedagogů.


Ke stažení: Katalog centra primární prevence