Všeobecná prevence pro žáky 2. stupně ZŠ

Popis programu:

Se žáky pracujeme systematicky, s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti, v ideálním případě od 6. do 9. ročníku. Jednotlivá setkání (bloky) na sebe tematicky navazují a vytvářejí komplexní celek. Dlouhodobý program primární prevence tudíž mohou zahájit žáci 2. stupně základní školy v jakémkoliv ročníku.
Skládá se z 2 setkání (bloků) po 3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Třídní učitel společně se školním metodikem prevence vybírá vždy 2 témata z celkových 4 (viz dále nabídka témat.) Pokud má škola zájem o přikoupení dalšího setkání, tak je to možné a vybere si další téma.


Témata jednotlivých setkání:

6. třída
1. Emoce a co s nimi: Informace o emocích, které prožíváme. Způsoby jejich vyjadřování a vnímání
emocí druhých.
2. Sebevědomí: Jak rozumíme slovu „sebevědomí“. Co je zdravé a co nezdravé sebevědomí? Čeho si vážíme na druhých lidech?
2. Vztahy ve třídě: Vztahy jako důležitá součást „chození do školy“- Jaké mám vztahy ve třídě? Co mohu udělat pro rozvíjení vztahů mezi spolužáky já?
4. Kyberšikana a virtuální svět: Jakými způsoby komunikujeme se svými kamarády? Jaká jsou rizika na internetu a co je kyberšikana?
5. Legální návykové látky Legální návykové látky a pojem závislost. Rizika užívání těchto látek. Postoje spojené s legálními NL.

7. třída
1. Co je pro mě důležité?: Životní hodnoty jednotlivých žáků, upevnění žebříčku „zdravých“ hodnot, „droga jako životní hodnota?“.
2. Komunikace aneb řešení konfliktů: Posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce a hledání společného řešení. Dále se také dotkneme tématu šikany, jejich příčin a hlavně jak se bránit.
3. Kluci a holky – dva jiné světy: Prevence rizikového sexuálního chování, partnerské vztahy, láska, sex, pohlavní zneužívání a další související témata.
4. Proč s tím někdo vlastně začíná?: Nelegální návykové látky, jejich charakteristiky, rizika a účinky, důvody, proč lidé začínají tyto látky užívat.
5. Virtuální svět a já: Orientace ve virtuálním světě, na sociálních sítích, ochrana osobních údajů. K čemu nám internet souží a jaká rizika může přinášet?


8. třída
1. Moje hranice a pravidla: Vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat, a jak je zdravě řešit.
2. Co je větší riziko?: Nelegální návykové látky podruhé - nejčastěji užívané nelegální návykové látky, jejich rizika a účinky. Experimentování, odpovědnost, hranice zákona…
3. Partnerské vztahy a sex: Prevence rizikového sexuálního chování podruhé - tentokrát více na téma antikoncepce, volba partnera, zákonná hranice, drogy a sex, a další.
4. Jiné závislosti: O závislosti na činnostech a na osobách, o tom, zda jsou tyto závislosti srovnatelné se závislostmi na návykových látkách (sekty, počítače, gambling).
5. Kolik nálepek máš, tolikrát si člověkem: Tematický blok na téma vzniku a šíření předsudků. Co to jsou předsudky? Proč vznikají a čím nás ohrožují? Kde všude se s nimi můžeme setkat?

9. třída:
1. Co teď?: Rozhodování ve složitých životních situacích, co při něm hraje roli (hodnotový žebříček, předsudky), hledání společného řešení a schopnost domluvit se na něčem v třídním kolektivu.
2. Návykové látky a zákon: Co je a co není trestné v drogové oblasti, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je to probační a mediační služba, zákonná hranice nebo sociální kurátor a proč vlastně existují nějaké zákony.
3. Jak můžu pomoci já a jak pomáhají jiní: Informace o síti sociálních službách pro drogové experimentátory, lidi závislé na návykových látkách a pro jejich blízké, vysvětlení smyslu služeb. Přiblížení životních příběhů lidí, kteří těchto služeb zařízení využívají nebo využívali.
4. Everyday hero: Ideál krásy, co mi říká moje tělo. Jak mohu prospět svému okolí.Selektivní prevence

Je určen třídním kolektivům ZŠ se zvýšenou mírou rizikového chování (např. špatná komunikace, problémy s autoritou, projevy šikany či zvýšená toleranci k užívání NL). Skládá se z 5 setkání (bloků) po 2-3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Vždy se na konkrétní podobě a zakázce domlouváme se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Program je intenzivní a pracuje se zvýšeným rizikem problémů s chováním a užíváním návykových látek u dětí a mládeže.


Semináře pro střední školy

1. Mé místo: Budeme probírat témata adaptace, vytvoření osobnosti, nový kolektiv, vyhraňování, hranice, vymezování, subkultury. Téma je vhodné pro první ročníky.
2. Malý ale významný: Co znamená být dobrovolníkem. Jak mohu měnit svět okolo sebe? Má smysl „práce zadarmo?“.
3. Jak se vidím já, jak mě vidí druzí:Téma vztahující se k osobnosti člověka, sebeúcta, sebepřijetí, PPP, tetování.
4. Sex a NL: Prevence rizikového sexuálního chování, vyrovnávání se s vlastní sexuální identitou, moje hranice. Jak moc NL ovlivňují sex.
5. Média a informace kolem: nás Jak moc jsou pravdivé informace z internetu, virtuální svět, můj informační svět, blogy, weby, sociální sítě, kyberšikana.
6. Kriminalita a zákon: Já versus zákon. Kriminalita, vandalismus, drogy a vězení, recidiva. Přijmutí zodpovědnosti za své činy.
7. Co potom: Začátek pracovního života – stres, syndrom vyhoření, zodpovědnost, jak a kde pokračovat po ukončení střední školy. Téma je vhodné pro závěrečné ročníky.
8. Exkurze do TK: Exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna v Mníšku pod Brdy. Seznámení se s prostředím a prací v komunitě. Exkurzi do TK je možné zařadit od 4. ročníku studia.Exkurze do nízkoprahového zařízení 

Představíme vám služby, které se poskytují, a vysvětlíme vám jejich smysl. Část programu je věnována diskuzi a odpovědím na vaše otázky. Součástí naší nabídky jsou i exkurze do Terapeutické komunity Magdaléna.


Nadstandardní nabídka

Pokud byste měli zájem o program, který jste v našem výčtu nenašli, a máte konkrétní představu, jak by takový program měl vypadat, neváhejte se na nás obrátit. Po vzájemné domluvě je možné sestavit program dle požadavků zájemce. Nadstandardní nabídka je jak pro kolektivy žáků, tak i pro kolektivy pedagogů.


Ke stažení: Katalog centra primární prevence