Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Terapeutická komunita

Terapeutická komunita Magdaléna je určena dospělým klientům (od 18 let) se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupněm psychosociálního postižení v důsledku užívání drog, a to po absolvování detoxikace. Pobyt v komunitě nabízí klientovi integrovanou zdravotní, sociální a výchovnou péči v délce 8-15 měsíců, v závislosti na stavu jeho poškození předchozí drogovou kariérou a na jeho individuálním osobnostním růstu.

Obecným cílem léčby v komunitě je změna dosavadního rizikového jednání klienta na zdravotně i sociálně akceptovatelný a pro něj subjektivně spokojený životní styl. Vyšším cílem je pak plná abstinence klientů od návykových látek, jejich osobnostní růst a plná sociální rehabilitace. Abstinencí rozumíme nepřijímání jakýchkoli látek ovlivňujících vědomí. Za sociální rehabilitaci považujeme návrat klienta do jeho přirozeného sociálního prostředí, získání schopnosti vytvářet a udržet kvalitní vztahy a plné profesionální uplatnění klienta po léčbě.

Jak léčba v terapeutické komunitě funguje

Osobnostní růst klienta je stimulován ucelenou a všestrannou nabídkou programů, celkovou úrovní vzdělání, praxe a osobnostních kvalit personálu a otevřenou, přátelskou a tvůrčí atmosférou zařízení. Strukturovaný denní režim je částečně rozlišený v jednotlivých dnech v týdnu a obsahuje (v závorce týdenní rozsah):

  • individuální psychoterapii (1 hodina),
  • skupinovou a komunitní psychoterapii (18 hodin),
  • rodinnou terapii (1 hodina),
  • pracovní terapii (21 hodin),
  • sportovní a pobytové zátěžové programy (5,5 hodiny),
  • edukaci – program prevence relapsu a vzdělávání (2 hodiny),
  • pastorační terapii (1 hodina),
  • zájmovou činnost – kultura, divadlo, tanec, keramika apod. (3 hodiny),
  • sociální a právní poradenství, asistence při hledání zaměstnání (dle potřeby),
  • kontrolu abstinence a zdravotního stavu, zdravotní péči (dle potřeby).

Významná je součinnost těchto léčebných faktorů. Důraz klademe na individuální přizpůsobení se aktuálním potřebám klienta. To umožňuje zapojit do léčby i klienty, kteří by v čistě komunitním programu neměli příliš velké naděje na úspěšné absolvování léčby, na druhé straně pak zároveň klást větší nároky na klienty zdatnější. Důraz je také kladen na plynulý přechod od nároků bezpečného komunitního prostředí do reality vnějšího světa.

Co dělat, když uvažujete o léčbě u nás?

Pokud vážně uvažujete o léčbě v naší komunitě, máte několik možností, jak nás kontaktovat:

před nástupem detoxikace: pošlete nám svůj životopis v rozsahu 3-5 stran A4 a žádost o přijetí do naší komunity; uveďte svou aktuální adresu a telefonní spojení či budoucí kontakt; dojednejte si nástup na detox a následnou stabilizační léčbu ústavního typu v jakémkoliv zařízení, které tyto služby poskytuje (Psychiatrická léčebna Bohnice, Apolinář, PL Plzeň atd.);
 nebo  z již probíhající léčby - zašlete nám svůj životopis, podrobnou lékařskou zprávu od ošetřujícího psychiatra a žádost o přijetí, nezapomeňte uvést aktuální adresu a telefonní číslo;
neboze svého aktuálního prostředí - obraťte se na nás a informujte se jak dál.
 
Finanční spoluúčast klienta na léčbě v naší komunitě činí 8 900Kč. Ve výjimečných případech lze, s ohledem na aktuální situaci klienta, projednat snížení této částky.

Před nástupem, obvykle v průběhu ústavní předléčby, proběhne informační schůzka v naší komunitě s uchazečem a jeho blízkými (rodiči, partnerem), kde společně probereme fyzické a psychické předpoklady pro léčbu, formu spolupráce s rodinou či partnerem a poskytneme další potřebné informace o průběhu léčby v komunitě.

Kde nás najdete

Terapeutická komunita Magdaléna sídlí v bývalém vojenském areálu poblíž Mníšku pod Brdy. Toto umístění je významné z důvodu snadné dostupnosti Mníšku i Prahy (zdravotnictví, úřady, práce, trávení volného času) a s tím související relativní otevřeností zařízení. Zároveň je dostatečně bezpečným a chráněným prostředím, které umožňuje využití rozličných druhů pracovní terapie a velmi vysoké zapojení klientů do každodenní práce na chodu komunity. V jedné budově soušasně sídlí vedení společnosti a komunita, doléčovací program a program pro klienty s duální diagnózou.

V přírodním areálu je umístěna farma (na níž probíhá pracovní terapie), zahradnictví (pracovní terapie a podporované zaměstnání), truhlárna (podporované zaměstnání), je i prostorem využívaným pro sport a volnočasové aktivity.

Kontakt:

Bc. Miroslav Salcman, zástupce vedoucího, příjem klientů
mobil: 604 739 396

Mgr. Pavel Hanzal, vedoucí
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 733 116 055

kancelář terapeutů: 737 284 599

adresa: Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy


Ke stažení:

Čítanka klienta TK Magdaléna

Leták TK Magdaléna

Přijímací formulář do TK