Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Terénní a kontaktní služby

Uživatelé návykových látek, zvláště pak ti s rozvinutým stupněm závislosti a rizikovým chováním většinou nemají dostatečnou motivaci k vyhledávání pomoci, přestože často trpí závažnými zdravotními, psychosociálními a právními problémy. Mnohdy ani o takové pomoci nevědí nebo mají obavu z pomocné instituce či nejsou schopni splnit její podmínky.
Magdaléna, o.p.s. provozuje terénní program ve více jak dvaceti městech a obcích Středočeského kraje, kam terénní pracovníci pravidelně vyjíždějí a kde na veřejných místech aktivně vyhledávají uživatele drog v jejich přirozeném prostředí.
Zároveň se je snaží oslovit a navázat s nimi kontakt, aby jim mohli nabídnout potřebné anonymní a bezplatné služby, mezi nimi výměnný injekční program, sociální poradenství a pomoc v krizových situacích (např. ohrožení zdraví, existenční nouze, konflikt se zákonem). Terénní pracovníci se zároveň snaží rizikové uživatele motivovat k bezpečnějším způsobům užívání návykových látek, ke změně životního stylu nebo k případné abstinenci tak, aby zlepšili kvalitu jejich života, která jim případně v budoucnu umožní návrat do běžné společnosti.

Nejsnazší cestou k okamžité pomoci či intervenci v oblasti závislostí, jak pro uživatele, kteří se mohou nacházet v různém stupni užívání (od prvotního experimentu přes „rekreační užívání“, „problémové užívání“, až po závislost s rozsáhlým poškozením zdraví), tak pro jejich blízké, je obrátit se na nízkoprahová zařízení. Najdou v nich anonymní bezplatnou odbornou pomoc, přijetí a bezpečí.
Tyto služby poskytujeme v Centrech adiktologických služeb Magdaléna v Příbrami a v Benešově. Nabízíme zde širokou škálu zdravotních a sociálních služeb, od poradenství, tj. podávání základních informací pro orientaci v této oblasti, k rozhovorům motivujícím ke změně životního stylu a od jednorázové krizové intervence k systematické, strukturované a dlouhodobější spolupráci s jasněji vymezenými cíli.
V rámci vzájemné spolupráce respektujeme klientovo prožívání a neodmítáme jeho pohled na svět, nabízíme mu porozumění a orientaci v jeho situaci, přestože s jeho nezodpovědným a rizikovým chováním nesouhlasíme. Naopak se snažíme spolu s klientem hledat možnosti a řešení jeho složité situace, které by mu umožnily posun k abstinenci a spokojenějšímu způsobu života.