Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Evropské projekty

Evropské projekty

Evropský projekt - Podpora zaměstnanosti osob závislých na návykových látkách ve Středočeském kraji

Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Evropský projekt – Harm Reduction v prostředí zábavy jako součást systému adiktologických služeb ve Středočeském kraji

Rodina – klíč k úspěchu

Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility

Komplexní program pro ohrožené děti a jejich rodiny na Benešovsku

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

Evropský projekt – Inovativní přístupy v léčbě osob s duální diagnózou

 

Evropský projekt - Podpora zaměstnanosti osob závislých na návykových látkách ve Středočeském kraji

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Cílem projektu je aktivizace ekonomicky neaktivních, nebo dlouhodobě nezaměstnaných osob s anamnézou závislosti na návykových látkách, které již úspěšně prošly procesem resocializace a jejich začlenění na TP a dosažení „zdravého“ života ve společnosti. Projekt navazuje na ukončený projekt OP Z CZ.1.48./0.0/0.0/16_053/0004095, který již prověřil funkčnost jednotlivých aktivit a do stávajícího návrhu zahrnul pouze ty, které prokázaly nejvyšší míru prospěšnosti pro cílovou skupinu. Výstupem projektu bude 95 podpořených osob z cílové skupiny, která je zvláště ohrožená na TP. Podporu obdrží formou zapojení do motivačních a aktivizačních aktivit s cílem podpořit je během snahy o začlenění na trh práce. Dále prostřednictvím vzdělávání formou rekvalifikací a pracovního tréninku. Z celkového počtu podpořených osob plánujeme úspěšně na TP začlenit celkem 40, které během nebo po ukončení účasti v projektu uzavřou pracovní smlouvu.

Dílčím cílem projektu je individuální poradenství s cílem zvýšení orientace cílové skupiny v požadavcích na trhu práce (mj. zaměřené na osobnostní stabilizaci pro integraci na trh práce, motivaci k práci, job-coaching, self&time management, atd.), motivace a aktivizace, posílení finanční gramotnosti, podpora při aktivním vyhledávání zaměstnání, pomoc s orientací na trhu práce a s udržením zaměstnání, zvyšování osobních kapacit v oblasti finanční gramotnosti. Formou individuálního poradenství bude podpořeno všech 95 osob.

Druhým dílčím cílem je zvýšení a rozvoj vzdělávání cílové skupiny formou rekvalifikací. Osob, které úspěšně zvýší svoji kvalifikaci, bude po ukončení účasti v projektu min. 16. Posledním dílčím cílem projektu je zvýšit a rozvíjet pracovní zkušenosti a rozvoj dovedností v oblasti zvládání pracovní zátěže formou nácviku pracovních činností a návyků, plnění úkolů a dalších činností spojených se zaměstnáním. Takto bude podpořeno15 osob.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, které absolvovaly léčbu závislostí (terapeutická komunita, psychiatrická léčebna) a účastní se programů následné péče, doléčovacích programů a dalších

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Pracovně motivační poradenství a zprostředkování zaměstnání
 2. Pracovní trénink
 3. Rekvalifikace

Investiční priorita 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012420
Doba realizace projektu:
1. 12. 2019 - 31. 10. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Evropský projekt – Harm Reduction v prostředí zábavy jako součást systému adiktologických služeb ve Středočeském kraji

Logo OPZ barevné

Hlavním cílem projektu je zmírnění dopadů rizikového chování osob ohrožených užíváním návykových látek a alkoholu v prostředí festivalů a noční zábavy ve Středočeském kraji na sebe a své okolí za pomoci souboru vzájemně provázaných klíčových aktivit.

Specifické cíle projektu jsou:

1. Zvýšit informovanost a povědomí o rizicích spojených s užíváním návykových látek a alkoholu mezi aktivními uživateli v prostředí festivalů a podniků nočního života;

2. zprostředkovat informace a nástroje k bezpečnějšímu způsobu užívání návykových látek a konzumace alkoholu;

3. iniciovat za pomoci přímé práce s cílovou skupinou změnu vzorců chování směřující k abstinenčnímu stylu zábavy;

4. zpracovat poznatky a výstupy z projektu do 2 metodických souborů (festivaly a noční zábavní

podniky);

5. navýšit odborné kapacity členů realizačního týmu za pomoci cíleného odborného vzdělávání.

Naplnění cílů dojdeme realizací strukturovaného a promyšleného komplexu klíčových aktivit a konkrétních Harm Reduction nástrojů. Zmírněním dopadů rizikového chování cílové skupiny míníme mj. např. snížení užité dávky a četnosti užití drogy, alkoholu a jejich kombinace, prevence předávkování, snížení rizika nevědomého užití návykové látky, zvyšování informovanosti o dávkování užívaných látek, složení nelegálních látek a vlivu daných složek na organismus a jeho fungování, poskytování informací o bezpečném způsobu aplikace návykových látek a konzumace alkoholu a vytváření bezpečnějšího prostředí pro účastníky nočního života, podpora bezpečného odjezdu domů. Včasné zjištění a odkrytí problematických vzorců chování napojených na konzumaci návykových látek a alkoholu v prostředí zábavy a rozvoj závislostního chování. A napojení cílové skupiny projektu na komplex návazných služeb spojených s užíváním návykových látek a alkoholu v regionu.

CÍLOVÉ SKUPINY

Primární cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí na návykových látkách a alkoholu. Během projektu podpoříme 5 460 osob.

Sekundární cílovou skupinou projektu jsou členové realizačního týmu, tedy zaměstnanci Magdaléna, o.p.s.. Během projektu bude podpořeno 15 osob, z čehož 12 přesáhne hranici bagatelní podpory.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 1. Program Harm Reduction na letních hudebních festivalech ve Středočeském kraji
 2. Program Harm Reduction v prostředí noční zábavy Středočeského kraje
 3. Tvorba metodických dokumentů
 4. Odborné vzdělávání realizačního týmu

Prioritní osa 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010643
Doba realizace projektu:
1. 1. 2020 - 30. 9. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Evropský projekt - Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním záměrem projektu je uplatnění aktivních uživatelů návykových látek na otevřeném trhu práce (případně postup do systému prostupného zaměstnávání) prostřednictvím získávání sociálních návyků v pracovním prostředí a dalších dovedností (job koučink). Vytvořením tréninkových míst chceme docílit pracovní resocializace cílové skupiny, umožnění legálního příjmu a následné stabilizace v osobní, sociální a zdravotní rovině.

Výstupem projektu bude účast 36 vybraných klientů v rámci činnosti "tréninkové místo" a 90 osob podpořených formou aktivizační a motivační činnosti.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé návykových látek uvažující či motivovaní ke změně svého chování, kteří v současné době nemohou nebo nechtějí usilovat o abstinenci.

Klíčové aktivity:

 • Tréninková místa
 • Aktivizační a motivační činnost (job koučink)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421

Období realizace projektu: 1. 9. 2017 - 30. 11. 2020

 

Evropský projekt – Rodina – klíč k úspěchu

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci osobám závislým na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství při jejich reintegraci do společnosti, a to prostřednictvím aktivizace jejich rodinné sítě. Nefunkční, nebo silně narušené rodinné zázemí působí velmi negativně proti ukončení spirály závislosti a zapojení člověka zpět do společnosti a na trh práce.

Projekt obsahuje dva dílčí cíle. Prvním z nich je zvýšit podporu závislým klientům v oblasti fungování rodinného systému, aby došlo k jejich reintegraci do společnosti a na trh práce a snížila se míra jejich relapsu. Druhým je poskytnout odbornou podporu rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám závislých klientů, aby nabyly nezbytné kompetence, dovednosti a schopnosti pomoci závislému členovi rodiny udržet abstinenční chování, bydlení a zaměstnání.

Naplnění cílů projektu přispěje jednak ke zvýšení potenciálu klientů k udržitelnému abstinenčnímu chování a k nárůstu jejich schopnosti úspěšné integrace do společnosti, včetně udržení se na trhu práce. Zároveň dojde ke zplnomocnění rodinných příslušníků a dalších blízkých osob v oblasti podpory závislého člena.

Rodinám projekt nabízí profesionální strukturovanou a kontinuální podporu při zvládání závislosti jejích členů. Klientům naopak otevírá novou dimenzi spolupráce s vlastní rodinou.

V průběhu projektu bude do projektových aktivit zapojeno nejméně 200 osob v rozsahu 40 a více hodin obdržené podpory, z čehož nejméně 90 osob bude z řad klientů a 110 osob budou rodiče a další blízké osoby.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství a dále rodiče a další blízké osoby těchto jedinců.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Individuální psychosociální podpora
 2. Skupinová práce s rodinou
 3. Tvorba metodiky


Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422
Doba realizace projektu:
1. 10. 2017 - 30. 10. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt: Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

Logo OPZ barevné

V tomto projektu jsme partneři příjemce (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) a realizujeme klíčovou aktivitu s názvem "Monitoring a posouzení míry rizika sociálního vyloučení u mladistvých uživatelů THC ".

Cíl projektu:

Zmapování reálného rozsahu problému v užívání THC v souvislosti s rizikem sociálního vyloučení a zdravotního poškození u mladistvých ve věku 16-18 let v regionu Příbram a následné stanovení nástrojů pro řešení (v souladu s cílem SPSZ 4.1.1.5 a Národní strategie protidrogové politiky pro roky 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 dne 10. 5. 2010). 

Cílová skupina projektu v rámci této klíčové aktivity: mládež mezi 16-18 lety ohrožená závislostí na konopných látkách (THC).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt: Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility

 

Popis projektu: 

Projekt Vzdělávání je cesta – Ecett Mobility vychází z potřeb zvyšování klíčových kompetencí a dovedností odborných pracovníků v oblasti práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Projekt se zaměřuje na vzdělávání odborných pracovníků za pomoci mezinárodních mobilit. Realizátorem projektu je Magdaléna, o.p.s. – vysílající organizace ve spolupráci s 12 evropskými partnery – hostitelskými organizacemi. Magdaléna, o.p.s. stejně tak jako všichni partneři tohoto projektu jsou členy mezinárodní sítě Ecett-Networks. Ecett-Networks je profesní síť, která se zaměřuje na nadnárodní přenos technologií a know-how v oblasti léčby závislostí, sociální práce a mládeže. Tato profesní síť sdružuje a navazuje spolupráci s mnoha odbornými organizacemi v celé Evropě, se kterými spolupracuje na různých úrovních. ECEtt využívá specifický vzdělávací program založený na výměně zkušeností a know-how za pomoci zejména krátkodobých výměnných vzdělávacích pobytů a dalších nástrojů. ECEtt přispívá k efektivnímu propojení odborníků v oboru po celé Evropě a ke zvyšování jejich profesních kapacit. V průběhu 2 let zrealizujeme 28 mobilit u 12 zahraničních hostitelských partnerských organizací. 

Partnerské zahraniční organizace: Ecett-Networks NGO, Belgium; CEIS Formazione, Italy; Kethea, Greece; Coolmine, Ireland; Trempoline, Belgium; ARGO, Greece; MONAR, Poland; APS Proyecto Hombre, Spain; Solidarnost Association, Bulgary; CEID Addiction, France; Dianova, Portugal; Janus Solutions, UK. 

Název projektu: Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility (Training is a Journey – Ecett Mobility)
Začátek projektu: 01-09-2017
Celková doba trvání projektu: 24 měsíců
Konec projektu: 31-08-2019
Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA104-034978

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropský projekt: Komplexní program pro ohrožené děti a jejich rodiny na Benešovsku

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit vznik nového inovativního komplexního programu služeb poskytovaných dětem s rizikovými projevy chování a ohroženými závislostí v lokalitě ORP Benešov. Projekt reaguje na přítomnost rizikových faktorů sociálního systému dětí, které pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování zvyšují (viz statistiky nárůstu počtu dětí na Benešovsku s výchovnými problémy uvedené v Plánu prevence kriminality města Benešov 2016-2020). Nově navržený inovativní program bude stavět na zkušenostech zahraničních modelů práce s dětmi ohroženými RCH, prostřednictvím kterých bude posilovat kompetence klíčových aktérů soc. systému. Projekt bude vycházet ze zkušeností organizace Monar (Polsko), Fryhuset (Švédsko), Proyecto Hombre Asociacion (Španělsko), Strenghtening Families Program (USA), jejichž know-how bude transformovat na míru lokálních podmínek. Výstupem bude komplexní program práce obsahující sadu navzájem propojených preventivních aktivit, posilujících kompetence aktérů soc. prostředí dětí a jeho protektivních faktorů. Dílčím cílem projektu je zvýšit sebedůvěru dětí (celkem 50), změnit postoj k sobě samým i ke komunitě, v níž vyrůstají, podpořit vztahy s vrstevníky, rozvinout jejich zájmy. Cíle bude dosaženo pomocí uplatnění principu participace, tj. sdílení rozhodnutí o sobě samých a zapojením dětí do dění v komunitě. To posílí jejich sebehodnocení a sebevnímání, a změní pohled, který na ně má jejich okolí i vlastní rodina. U rodin dětí (celkem 26), které již byly vystaveny rizikovým faktorům či mají příznaky RCH je dílčím cílem projektu dosažení změny prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, narovnání vztahů v rodině, nastavení hranic a pravidel, nastavení intolerance vůči RCH a zvrácení hrozby umístění dětí do ústavní výchovy. 3. dílčím cílem je pozitivně působit na rozvoj zdravého prostřední místních ZŠ, aby jejich pedagogové (celkem 50) dokázali projevy RCH a ohrožené dítě včas identifikovat, situaci v nejlepším zájmu dítěte vyhodnotit a intervenovat. 

CÍLOVÉ SKUPINY Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a mladí lidé, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním, a to včetně závislostního chování, a jejich rodiče. Další cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci (třídní učitelé, školní metodici prevence, pracovníci poradenských center) ZŠ na území Benešovska.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. KA 1 – Dítě v komunitě

2. KA 2 – Dítě v rodině

3. KA 3 – Dítě ve škole

4. KA 4 – Proces realizace inovace

Investiční priorita 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011470

Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2022

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

 

Logo OPZ barevné

Logo OPZ barevné

Magdaléna, o.p.s. je prostřednictvím nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek (Terénní programy v Benešově, Příbrami a Berouně a Kontaktní centra v Benešově a Příbrami) a Nízkoprahového klubu pro děti a mládež MEZIČAS v Benešově zapojena do projektu „Společně a odborně – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu zaměstnanost.

 

Evropský projekt - Inovativní přístupy v léčbě osob s duální diagnózou

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení služeb a vyšší efektivita poskytované léčby pro osoby s duální diagnózou (DD), vyšší odbornost a orientace mobilního týmu v dané oblasti a dosažení změny v systému péče směrem k integrované léčbě s cílem zvýšit šance klientů s DD dosáhnout samostatného a plnohodnotného života a navzdory nepříznivým předpokladům být součástí většinové společnosti. V rámci realizace projektu jsme stanovili takové cíle, které povedou ke snížení rizika propadu osob s DD do sociální nouze a bezdomovectví.

1) Intenzivní míra podpory osob s DD v oblasti case managementu, nácviku v bydlení, přípravy na práci, abstinence a léčby a účastí v DBT programu s cílem snížit počet hospitalizací, nalézt a udržet si vhodné bydlení s ohledem na potřeby a limity klientů, získat pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu či v rámci specifické/chráněné práce.

2) Zvýšení odborných znalostí a dovedností pracovníků mobilního týmu o poznatky a postupy práce v oblasti duálních diagnóz vč. efektivních zahraničních metod. Zapojení pracovníků do vzdělávání a odborné mezioborové spolupráce zvýší jejich kompetence a možnost rozvíjet kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb v praxi.

3) Na základě získaných poznatků budou vytvořeny 2 inovativní dokumenty (katalog programů, metodika), které přispějí k dosažení změny v systému péče.

 

CÍLOVÉ SKUPINY:

1. cílovou skupinou jsou osoby s duální diagnózou, které trpí souběžně psychiatrickým onemocněním (depresivní a úzkostné poruchy, schizofrenie, poruchy osobnosti aj.) a látkovou či nelátkovou závislostí (drogy, léky, alkohol, patologická hra). 2. cílovou skupinou jsou pracovníci Magdaléna, o.p.s. jakožto poskytovatele soc. služeb. Jedná se o členy mobilního týmu projektu, kteří vykonávají svou pracovní činnost v Doléčovacím centru v Praze Podolí.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

1. Principy case managementu a tréninkového bydlení v léčbě osob s DD

2. DBT program a inovativní způsoby v ambulantní léčbě osob s DD

3. Síťování

4. Vzdělávání odborných pracovníků

Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti; 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

 

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017158

Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023

Projekt je spolufinancován Evropského sociálního fondu.