Evropské projekty

Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou

Pracovní a osobní aktivizace osob se závislostmi k podpoře zaměstnanosti

Rodina – klíč k úspěchu

Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

ECETT Erasmus + Mobility

 

 

Evropský projekt - Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků Magdalény, o.p.s. o poznatky, postupy práce s osobami s duální diagnózou a rovněž o efektivní zahraniční metody práce s těmito osobami, a tím zvýšit jejich kompetence nabídnout klientům efektivnější a kvalitnější pomoc při léčbě jejich závislostí, duševní onemocnění a řešení jejich osobních obtížných situací. Pomůžou tak klientům vytvořit příznivé podmínky pro kvalitní život ve společnosti a začlenění se na trh práce.
Dílčím cílem je síťovat a rozvinout spolupráci s partnerskými organizacemi Bona, o.p.s., Fokus Praha, o.s., O.s. Kaleidoskop, jako jedinečnými odborníky pro práci s lidmi s duševním onemocněním a zavést tuto spolupráci do praxe, ve formě odborných setkání kulatých stolů, věnovaným diskuzím, sdílení dobré praxe, case managementu při práci s lidmi s duševním onemocněním.


Dalším cílem je rovněž nabídnout získané znalosti ostatním pracovníkům - kolegům v organizaci, kteří se jednak obohatí novými poznatky, ale rovněž přispějí k zavedení a rozvoji komplexního programu práce s klienty s duální diagnózou, prostřednictvím ověřování a vyhodnocování nabytých znalostí v praxi.
Výstupem projektu bude 22 osob, pracovníků poskytovatele sociálních služeb - sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří budou zapojeni do vzdělávání a odborné mezioborové spolupráce s partnerskými organizacemi i v rámci svých odborných týmů, s cílem zvýšit své kompetence a rozvíjet kvalitu sociálních služeb pro osoby s duální diagnózou a tím dosáhnout efektivity poskytovaných služeb v praxi. K tomu přispěje i další výstup projektu - metodický manuál, jako soubor doporučení pro práci s klienty s duální diagnózou, jež bude vytvořen na základě poznatků získaných jak v průběhu odborných diskusních setkání kulatých stolů s partnerskými organizacemi, tak během workshopů a intervizních setkání. Obohacující bude rovněž i akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže, relevantní k řešené problematice.


CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinu tvoří pracovníci poskytovatele sociálních služeb Magdaléna, o.p.s. Jsou to pracovníci odborných programů, jejichž sociální služby a pomoc poskytují osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům, či sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Jedná se o pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, jak na vedoucích pozicích, tak na pozicích v jednotlivých službách terénních a kontaktních programů, terapeutické komunity, následné péče, primární prevence a NZDM.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Horizontální mainstreaming - Odborné diskusní setkání kulatých stolů
 2. Akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže
 3. Vertikální mainstreaming - workshopy a intervizní setkání¨

Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988
Doba realizace projektu:
1. 8. 2016 - 31. 7. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropský projekt - Pracovní a osobní aktivizace osob se závislostmi k podpoře zaměstnanosti

 

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je začlenění osob s anamnézou závislosti na návykových látkách po resocializaci na trh práce a dosažení jejich "zdravého" života ve společnosti. Stanoveného cíle bude dosaženo za pomoci realizace komplexního motivačního, aktivizačního i vzdělávacího systému metod zaměřených na pracovní integraci klienta na trh práce a podporu ve vedení kvalitního a plnohodnotného osobního života. 

Výstupem projektu bude 50 osob neaktivních a ohrožených sociálním vyloučením podpořených v oblasti sociálního znovu začlenění, uplatnění se na trhu práce, dlouhodobého udržení se na trhu práce a "zdravého" působení ve společnosti, při docílení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. 

Dílčím cílem je postupná motivace a poradenství za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (mj. zaměřené na osobnostní stabilizaci pro integraci na pracovní trh, včetně orientace a požadavků trhu, motivaci k práci, job-coaching, self&timemanagement, atd.). Dalším cílem je analyzovat osobnostní a profesní předpoklady klientů prostřednictvím bilanční-pracovní diagnostiky, podporovat je k dalšímu vzdělávání formou rekvalifikace a poskytnout poradenství zvyšující jejich šance pro získání zaměstnání a udržení se na trhu práce. Dílčím cílem je i rozvoj jejich dovedností v oblasti zvládání pracovní zátěže formou nácviku pracovních činností a podpora rozvoje osobních a pracovních aspirací, plánů a zájmů, které tak přispívají ke směřování osobnosti, uplatnění a udržení se na trhu práce, což je cílem i zprostředkování zaměstnání. Výše zmíněné cíle pomohou zapojeným osobám v přístupu ke kvalitním a prospěšným aktivitám a programům v rámci zvýšení jejich šancí k zaměstnání a rovněž ve vedení kvalitního a plnohodnotného jak pracovního tak osobního života. Bez takovýchto podpůrných a účinných přístupů by docházelo u těchto osob k opakovanému návratu drogové závislosti, opakované léčbě, výpadku z pracovního a společenského života a s tím souvisejícímu vzniku sociálního vyloučení.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, které absolvovaly léčbu závislostí (terapeutická komunita, psychiatrická léčebna) a vstoupily do programu Následné péče Magdaléna. Jde o sociálně nejohroženější osoby ve věku od 18 let, u nichž se kumulují bio-psycho-sociální problémy. Jedná se o osoby neaktivní, převážně s nižším vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity, kteří mohou mít dluhy, bývají trestně stíhaní, nebo jsou i po výkonu trestu, či se záznamem v trestním rejstříku, nemají upevněné sociálně-pracovní návyky, trpí špatným zdravotním stavem (duální diagnózy) a nemají kolem sebe funkční podpůrné zázemí rodiny nebo blízkých přátel, jejich osobní život je většinou "prázdný". 

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Pracovně motivační poradenství
 2. Bilanční – pracovní diagnostika
 3. Rekvalifikace
 4. Tréninková práce
 5. Zprostředkování zaměstnání

Investiční priorita 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004095
Doba realizace projektu:
1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropský projekt – Rodina – klíč k úspěchu

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci osobám závislým na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství při jejich reintegraci do společnosti, a to prostřednictvím aktivizace jejich rodinné sítě. Nefunkční, nebo silně narušené rodinné zázemí působí velmi negativně proti ukončení spirály závislosti a zapojení člověka zpět do společnosti a na trh práce.

Projekt obsahuje dva dílčí cíle. Prvním z nich je zvýšit podporu závislým klientům v oblasti fungování rodinného systému, aby došlo k jejich reintegraci do společnosti a na trh práce a snížila se míra jejich relapsu. Druhým je poskytnout odbornou podporu rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám závislých klientů, aby nabyly nezbytné kompetence, dovednosti a schopnosti pomoci závislému členovi rodiny udržet abstinenční chování, bydlení a zaměstnání.

Naplnění cílů projektu přispěje jednak ke zvýšení potenciálu klientů k udržitelnému abstinenčnímu chování a k nárůstu jejich schopnosti úspěšné integrace do společnosti, včetně udržení se na trhu práce. Zároveň dojde ke zplnomocnění rodinných příslušníků a dalších blízkých osob v oblasti podpory závislého člena.

Rodinám projekt nabízí profesionální strukturovanou a kontinuální podporu při zvládání závislosti jejích členů. Klientům naopak otevírá novou dimenzi spolupráce s vlastní rodinou.

V průběhu projektu bude do projektových aktivit zapojeno nejméně 200 osob v rozsahu 40 a více hodin obdržené podpory, z čehož nejméně 90 osob bude z řad klientů a 110 osob budou rodiče a další blízké osoby.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství a dále rodiče a další blízké osoby těchto jedinců.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Individuální psychosociální podpora
 2. Skupinová práce s rodinou
 3. Tvorba metodiky


Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422
Doba realizace projektu:
1. 10. 2017 - 30. 9. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt: Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

Logo OPZ barevné

V tomto projektu jsme partneři příjemce (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) a realizujeme klíčovou aktivitu s názvem "Monitoring a posouzení míry rizika sociálního vyloučení u mladistvých uživatelů THC ".

Cíl projektu:

Zmapování reálného rozsahu problému v užívání THC v souvislosti s rizikem sociálního vyloučení a zdravotního poškození u mladistvých ve věku 16-18 let v regionu Příbram a následné stanovení nástrojů pro řešení (v souladu s cílem SPSZ 4.1.1.5 a Národní strategie protidrogové politiky pro roky 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 dne 10. 5. 2010). 

Cílová skupina projektu v rámci této klíčové aktivity: mládež mezi 16-18 lety ohrožená závislostí na konopných látkách (THC).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt - ECETT Erasmus + Mobility

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání a zvyšování odborných kapacit profesionálů v oblasti prevence a léčby závislostí na návykových látkách, za pomoci strukturovaných stáží u partnerských organizací v rámci sítě ECEtt (European Companionship in Education - training by travel). ECEtt je tedy síť institucí s odbornými znalostmi v různých oblastech práce s lidmi: sektory prevence, závislosti, rehabilitace, odborného vzdělávání, výuky, vedení atd. 

Projekt a jeho aktivity umožňují účastníkům, na základě přátelských vztahů mezi zeměmi Evropské unie, sdílet dobrou praxi, získat profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky v daném oboru.

Cílem projektu je umožnit odborným pracovníkům z různých organizací navzájem spolupracovat, za účelem podpory procesu profesního rozvoje pracovníků a nepřetržitého zlepšování kvality jimi poskytovaných služeb formou inovativních přístupů a metod. Jde rovněž o zlepšení kvality výuky a vedení, založeného na srovnávání a zhodnocení znalostí, získaných v rámci e-learningové platformy. Konečným cílem je zlepšení praktických metod výuky a práce s osobami závislými na návykových látkách, zlepšení sociální práce a preventivních výukových metod, či zlepšení postupů vedení, koordinace, nebo celkového zajištění odborného vzdělávání a přípravy, apod.
Aktivity projektu:

Součástí projektu budou týdenní zahraniční stáže, které vycházejí ze zkušeností kolegů z Belgie, kteří připravili tréninkovou metodu pro profesionály MECETT a nabízejí ji a dále rozšiřují. Týdenní stáž v jedné z hostitelských organizací je plná praxe, kontaktu s profesionály, vedená po celou dobu koordinátorem stáží hostitelské organizace.

Partneři projektu - hostitelské organizace:

COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE, Modena, Itálie - www.ceisformazione.eu
PHOENIX FUTURES, Londýn, Velká Británie - www.phoenix-futures.org.uk
KETHEA, Atény, Řecko - www.kethea.gr
COOLMINE TC, Dublin, Irsko - www.coolminetc.ie
TREMPOLINE, Châtelet, Belgie - www.trempoline.be
ARGO - Psychiatrická nemocnice Thessaloniki, Řecko - www.gpapanikolaou.gr, www.psychothes.gr
MONAR, Warszawa, Polsko - www.monar.org

Celý název projektu: ECEtt Erasmus+ Mobility

Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA104-013307
KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých
Doba realizace: 1. 6. 2015 - 31. 5. 2017