Evropské projekty

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II - Ambulantní sociální rehabilitace

Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou

Pracovní a osobní aktivizace osob se závislostmi k podpoře zaměstnanosti

Rodina – klíč k úspěchu

Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility

 

Ambulantní sociální rehabilitace - Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

   Logo OPZ barevn            sk

 

 

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu služby Sociální rehabilitace, a to v ambulantní a terénní formě ve Středočeském kraji. Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování služby sociální rehabilitace a jejímu dalšímu rozvoji, čímž bude zajištěna větší dostupnost služby sociální rehabilitace osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, a to na celém území Středočeského kraje. Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost těchto osob na trhu práce.

Registrační číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/15_005/0007846

Období realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

 

 

 

Evropský projekt - Tréninková místa pro aktivní uživatele návykových látek jako součást komplexního přístupu adiktologických služeb

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním záměrem projektu je uplatnění aktivních uživatelů návykových látek na otevřeném trhu práce (případně postup do systému prostupného zaměstnávání) prostřednictvím získávání sociálních návyků v pracovním prostředí a dalších dovedností (job koučink). Vytvořením tréninkových míst chceme docílit pracovní resocializace cílové skupiny, umožnění legálního příjmu a následné stabilizace v osobní, sociální a zdravotní rovině.

Výstupem projektu bude účast 36 vybraných klientů v rámci činnosti "tréninkové místo" a 90 osob podpořených formou aktivizační a motivační činnosti.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé návykových látek uvažující či motivovaní ke změně svého chování, kteří v současné době nemohou nebo nechtějí usilovat o abstinenci.

Klíčové aktivity:

 • Tréninková místa
 • Aktivizační a motivační činnost (job koučink)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006421

Období realizace projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2020

Evropský projekt - Vzdělávání pro odborný růst pedagogických pracovníků základních škol na území hl. m. Prahy

logolink OP PPR

Cíl projektu:

Prvořadým cílem projektu je proškolení 200 pedagogů ZŠ 1.  - 9. tříd a ostatních školských pracovníků základních škol v několika vzdělávacích modulech, pomocí kterých si osvojí ucelený fungující systém nástrojů, speciálně vyvinutých pro zavádění preventivních opatření na ZŠ. Vzdělávací program je zaměřen na přecházení projevům netolerance a rizikového chování na ZŠ, prostřednictvím moderních metod vzdělávání a forem práce s pedagogickým sborem. Cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti pedagogických sborů pro práci v oblasti výchovy
a vzdělávání žáků směrem k získání souboru dovedností a nástrojů, které jim umožní odolat negativním vlivům sociálního prostředí, jako je např. extremismus a násilí, ale také podpořit atmosféru spolupráce, tolerance a respektu k názorům a postojům ostatních. Přínosem jsou nejen konkrétní poznatky týkající se jednotlivých oblastí rizikového chování, ale především sada fungujících nástrojů pro intenzivní a kontinuální práci se třídou, posílení pozitivní spolupráce mezi žáky, podpora tolerance a aktivní zapojení všech žáků beze zbytku, a to i v případech existence heterogenních tříd. Cíl projektu je zaměřen pozitivně, tj. převážně na vytváření a posilování optimálních předpokladů pro realizaci fungujících programů dalšího vzdělávání zaměřených na rozvíjení znalostí a dovedností pedagog. sborů v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících sociální a občanské kompetence žáků. Projekt se tak stává účinným nástrojem zajištění včasné primární prevence antisociálního chování i různých typů závislostí. Nedílnou součástí projektu je také metodická podpora a vedení pedagogů ve fázi implementace osvojených znalostí
a nastartování kontinuální spolupráce se školou v oblasti prevence rizikového chování. Dosažení cíle podpoří také výměna zkušeností a dobré praxe pedagogů a dalších odborníků v oblasti prevence rizikového chování během závěrečné konference.


CÍLOVÁ SKUPINA:

Pedagogičtí pracovníci  1. - 9. ročníků základních škol. Jedná se o 200 pedagogů ZŠ na území hl.m. Prahy z cca 13 základních škol, kteří zaujímají následující pozice: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, školní metodici prevence, výchovní poradci, školní psychologové (pedagogický sbor). Vzdělávání pedagogických sborů bude realizováno prostřednictvím vzdělávacích odborných seminářů zpravidla určených pouze pro jednu školu (výjimečně v případě velmi malých škol může dojít ke sloučení více ZŠ).

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Realizace závěrečné konference projektu

Aktualizace a rozšíření metodik

Investiční priorita: 2 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Registrační číslo:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000326

Doba realizace projektu:
1. 10. 2017 - 31. 7. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Metodiky financované z prostředků projektu:

Jak na prevenci pro 4. - 5. ročník

Jak na prevenci pro 7. - 9. ročník

 

Evropský projekt - Mainstreaming duševního zdraví při optimalizaci intervencí u klientů s duální diagnózou

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pracovníků Magdalény, o.p.s. o poznatky, postupy práce s osobami s duální diagnózou a rovněž o efektivní zahraniční metody práce s těmito osobami, a tím zvýšit jejich kompetence nabídnout klientům efektivnější a kvalitnější pomoc při léčbě jejich závislostí, duševní onemocnění a řešení jejich osobních obtížných situací. Pomůžou tak klientům vytvořit příznivé podmínky pro kvalitní život ve společnosti a začlenění se na trh práce.
Dílčím cílem je síťovat a rozvinout spolupráci s partnerskými organizacemi Bona, o.p.s., Fokus Praha, o.s., O.s. Kaleidoskop, jako jedinečnými odborníky pro práci s lidmi s duševním onemocněním a zavést tuto spolupráci do praxe, ve formě odborných setkání kulatých stolů, věnovaným diskuzím, sdílení dobré praxe, case managementu při práci s lidmi s duševním onemocněním.


Dalším cílem je rovněž nabídnout získané znalosti ostatním pracovníkům - kolegům v organizaci, kteří se jednak obohatí novými poznatky, ale rovněž přispějí k zavedení a rozvoji komplexního programu práce s klienty s duální diagnózou, prostřednictvím ověřování a vyhodnocování nabytých znalostí v praxi.
Výstupem projektu bude 22 osob, pracovníků poskytovatele sociálních služeb - sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří budou zapojeni do vzdělávání a odborné mezioborové spolupráce s partnerskými organizacemi i v rámci svých odborných týmů, s cílem zvýšit své kompetence a rozvíjet kvalitu sociálních služeb pro osoby s duální diagnózou a tím dosáhnout efektivity poskytovaných služeb v praxi. K tomu přispěje i další výstup projektu - metodický manuál, jako soubor doporučení pro práci s klienty s duální diagnózou, jež bude vytvořen na základě poznatků získaných jak v průběhu odborných diskusních setkání kulatých stolů s partnerskými organizacemi, tak během workshopů a intervizních setkání. Obohacující bude rovněž i akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže, relevantní k řešené problematice.


CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinu tvoří pracovníci poskytovatele sociálních služeb Magdaléna, o.p.s. Jsou to pracovníci odborných programů, jejichž sociální služby a pomoc poskytují osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům, či sociálním skupinám tímto jevem ohroženým. Jedná se o pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, jak na vedoucích pozicích, tak na pozicích v jednotlivých službách terénních a kontaktních programů, terapeutické komunity, následné péče, primární prevence a NZDM.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Horizontální mainstreaming - Odborné diskusní setkání kulatých stolů
 2. Akreditované vzdělávání pracovníků a odborné stáže
 3. Vertikální mainstreaming - workshopy a intervizní setkání¨

Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000988
Doba realizace projektu:
1. 8. 2016 - 31. 7. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropský projekt - Pracovní a osobní aktivizace osob se závislostmi k podpoře zaměstnanosti

 

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je začlenění osob s anamnézou závislosti na návykových látkách po resocializaci na trh práce a dosažení jejich "zdravého" života ve společnosti. Stanoveného cíle bude dosaženo za pomoci realizace komplexního motivačního, aktivizačního i vzdělávacího systému metod zaměřených na pracovní integraci klienta na trh práce a podporu ve vedení kvalitního a plnohodnotného osobního života. 

Výstupem projektu bude 50 osob neaktivních a ohrožených sociálním vyloučením podpořených v oblasti sociálního znovu začlenění, uplatnění se na trhu práce, dlouhodobého udržení se na trhu práce a "zdravého" působení ve společnosti, při docílení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. 

Dílčím cílem je postupná motivace a poradenství za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (mj. zaměřené na osobnostní stabilizaci pro integraci na pracovní trh, včetně orientace a požadavků trhu, motivaci k práci, job-coaching, self&timemanagement, atd.). Dalším cílem je analyzovat osobnostní a profesní předpoklady klientů prostřednictvím bilanční-pracovní diagnostiky, podporovat je k dalšímu vzdělávání formou rekvalifikace a poskytnout poradenství zvyšující jejich šance pro získání zaměstnání a udržení se na trhu práce. Dílčím cílem je i rozvoj jejich dovedností v oblasti zvládání pracovní zátěže formou nácviku pracovních činností a podpora rozvoje osobních a pracovních aspirací, plánů a zájmů, které tak přispívají ke směřování osobnosti, uplatnění a udržení se na trhu práce, což je cílem i zprostředkování zaměstnání. Výše zmíněné cíle pomohou zapojeným osobám v přístupu ke kvalitním a prospěšným aktivitám a programům v rámci zvýšení jejich šancí k zaměstnání a rovněž ve vedení kvalitního a plnohodnotného jak pracovního tak osobního života. Bez takovýchto podpůrných a účinných přístupů by docházelo u těchto osob k opakovanému návratu drogové závislosti, opakované léčbě, výpadku z pracovního a společenského života a s tím souvisejícímu vzniku sociálního vyloučení.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby s anamnézou závislosti na návykových látkách, které absolvovaly léčbu závislostí (terapeutická komunita, psychiatrická léčebna) a vstoupily do programu Následné péče Magdaléna. Jde o sociálně nejohroženější osoby ve věku od 18 let, u nichž se kumulují bio-psycho-sociální problémy. Jedná se o osoby neaktivní, převážně s nižším vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity, kteří mohou mít dluhy, bývají trestně stíhaní, nebo jsou i po výkonu trestu, či se záznamem v trestním rejstříku, nemají upevněné sociálně-pracovní návyky, trpí špatným zdravotním stavem (duální diagnózy) a nemají kolem sebe funkční podpůrné zázemí rodiny nebo blízkých přátel, jejich osobní život je většinou "prázdný". 

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Pracovně motivační poradenství
 2. Bilanční – pracovní diagnostika
 3. Rekvalifikace
 4. Tréninková práce
 5. Zprostředkování zaměstnání

Investiční priorita 3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Registrační číslo:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004095
Doba realizace projektu:
1. 3. 2017 - 28. 2. 2019

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Evropský projekt – Rodina – klíč k úspěchu

Logo OPZ barevné

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci osobám závislým na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství při jejich reintegraci do společnosti, a to prostřednictvím aktivizace jejich rodinné sítě. Nefunkční, nebo silně narušené rodinné zázemí působí velmi negativně proti ukončení spirály závislosti a zapojení člověka zpět do společnosti a na trh práce.

Projekt obsahuje dva dílčí cíle. Prvním z nich je zvýšit podporu závislým klientům v oblasti fungování rodinného systému, aby došlo k jejich reintegraci do společnosti a na trh práce a snížila se míra jejich relapsu. Druhým je poskytnout odbornou podporu rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám závislých klientů, aby nabyly nezbytné kompetence, dovednosti a schopnosti pomoci závislému členovi rodiny udržet abstinenční chování, bydlení a zaměstnání.

Naplnění cílů projektu přispěje jednak ke zvýšení potenciálu klientů k udržitelnému abstinenčnímu chování a k nárůstu jejich schopnosti úspěšné integrace do společnosti, včetně udržení se na trhu práce. Zároveň dojde ke zplnomocnění rodinných příslušníků a dalších blízkých osob v oblasti podpory závislého člena.

Rodinám projekt nabízí profesionální strukturovanou a kontinuální podporu při zvládání závislosti jejích členů. Klientům naopak otevírá novou dimenzi spolupráce s vlastní rodinou.

V průběhu projektu bude do projektových aktivit zapojeno nejméně 200 osob v rozsahu 40 a více hodin obdržené podpory, z čehož nejméně 90 osob bude z řad klientů a 110 osob budou rodiče a další blízké osoby.

CÍLOVÉ SKUPINY:

Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu nebo patologickém hráčství a dále rodiče a další blízké osoby těchto jedinců.

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 1. Individuální psychosociální podpora
 2. Skupinová práce s rodinou
 3. Tvorba metodiky


Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování

Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006422
Doba realizace projektu:
1. 10. 2017 - 30. 9. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt: Posílení terénní sociální práce v Příbrami 

Logo OPZ barevné

V tomto projektu jsme partneři příjemce (Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram) a realizujeme klíčovou aktivitu s názvem "Monitoring a posouzení míry rizika sociálního vyloučení u mladistvých uživatelů THC ".

Cíl projektu:

Zmapování reálného rozsahu problému v užívání THC v souvislosti s rizikem sociálního vyloučení a zdravotního poškození u mladistvých ve věku 16-18 let v regionu Příbram a následné stanovení nástrojů pro řešení (v souladu s cílem SPSZ 4.1.1.5 a Národní strategie protidrogové politiky pro roky 2010-2018 schválené usnesením vlády č. 340 dne 10. 5. 2010). 

Cílová skupina projektu v rámci této klíčové aktivity: mládež mezi 16-18 lety ohrožená závislostí na konopných látkách (THC).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Evropský projekt: Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility

 

Popis projektu: 

Projekt Vzdělávání je cesta – Ecett Mobility vychází z potřeb zvyšování klíčových kompetencí a dovedností odborných pracovníků v oblasti práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Projekt se zaměřuje na vzdělávání odborných pracovníků za pomoci mezinárodních mobilit. Realizátorem projektu je Magdaléna, o.p.s. – vysílající organizace ve spolupráci s 12 evropskými partnery – hostitelskými organizacemi. Magdaléna, o.p.s. stejně tak jako všichni partneři tohoto projektu jsou členy mezinárodní sítě Ecett-Networks. Ecett-Networks je profesní síť, která se zaměřuje na nadnárodní přenos technologií a know-how v oblasti léčby závislostí, sociální práce a mládeže. Tato profesní síť sdružuje a navazuje spolupráci s mnoha odbornými organizacemi v celé Evropě, se kterými spolupracuje na různých úrovních. ECEtt využívá specifický vzdělávací program založený na výměně zkušeností a know-how za pomoci zejména krátkodobých výměnných vzdělávacích pobytů a dalších nástrojů. ECEtt přispívá k efektivnímu propojení odborníků v oboru po celé Evropě a ke zvyšování jejich profesních kapacit. V průběhu 2 let zrealizujeme 28 mobilit u 12 zahraničních hostitelských partnerských organizací. 

Partnerské zahraniční organizace: Ecett-Networks NGO, Belgium; CEIS Formazione, Italy; Kethea, Greece; Coolmine, Ireland; Trempoline, Belgium; ARGO, Greece; MONAR, Poland; APS Proyecto Hombre, Spain; Solidarnost Association, Bulgary; CEID Addiction, France; Dianova, Portugal; Janus Solutions, UK. 

Název projektu: Vzdělávání je cesta - Ecett Mobility (Training is a Journey – Ecett Mobility)
Začátek projektu: 01-09-2017
Celková doba trvání projektu: 24 měsíců
Konec projektu: 31-08-2019
Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA104-034978

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.